OVER ONS

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid, meer bepaald van het beleidsdomein Landbouw en Visserij. ILVO voert beleidsondersteunend en kennisopbouwend wetenschappelijk onderzoek uit met het oog op een duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief. ILVO is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling die bestaat uit 4 eenheden: Plant, Dier, Technologie en Voeding en Landbouw en Maatschappij.

Klimaatonderzoek maakt deel uit van de overkoepelende ILVO-onderzoeksstrategie gericht op een duurzame landbouw en visserij. Zowel de effecten van landbouw op het klimaat (kwantificeren van de uitstoot van broeikasgassen door landbouw) als omgekeerd de effecten van de klimaatverandering op de landbouw (ontwikkeling van nieuwe ziekten en plagen, … ) worden bestudeerd. Het ILVO Expertisecentrum Landbouw & Klimaat brengt experten uit de diverse ILVO-eenheden samen.

© Expertisecentrum Landbouw en Klimaat (ELK)